Museo del transporte y el territorio de la Comunidad Valenciana
Generalitat Valenciana Consellería de infraestructuras, territorio y medioambiente
Estàs en: Pàgina principal > Nota Legal
 
Nota Legal

La web del Museu del Transport de la Comunitat Valenciana té com a fi presentar, des d'una visió històrica, de forma suggestiva, pedagògica i innovadora, l'univers dels transports terrestres i fomentar el coneixement del nostre territori construït.La Conselleria d'Infraestructures i Transport, a través de la Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjuís que es deriven de l'accés al seu web, de l'ús que es faça de la informació que conté o de l'accés a altres matèries en Internet que es faça a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual de la web

Copyright © 2009, Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV. Tots els drets d'explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, disseny gràfic i codis, són titularitat de Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV.

Correspon a la dita entitat l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Condicions per a la reproducció parcial

  • Que se cite expressament com a font d'informació.
  • Que es realitze amb ànim d'obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.
  • Que cap contingut inclòs en esta web siga modificat de cap forma.
  • Que cap element disponible en esta web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que l'acompanyen.
  • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV i al seu torn, s'obtinga l'autorització certificada de l'entitat per a la dita reproducció.
  • Que els elements reproduïts no vagen a ser cedits posteriorment a tercers o s'instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Ús del programari

El programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'este lloc web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'este lloc, ha d'acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programari.

Respecte a programari que no vinga acompanyat d'un Contracte de Llicència, la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV concedix a l'usuari una llicència d'ús personal i no transferible, d'acord amb els presents termes i condicions, sempre que mantinga intactes les indicacions de drets d'autor i altres símbols de propietat.

Es prohibix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en esta pàgina té només finalitat informativa. La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en les dites pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen en la web del 150 aniversari del ferrocarril Alacant - Madrid a qualsevol producte, servici, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguen de titularitat de tercers no constituïx o implica respatler, patrocini o recomanació per part de la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV

Responsabilitat sobre seguretat

La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es pogueren produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV.

Responsabilitat dels continguts de la web

La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV rebutja la responsabilitat que es derive de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vullga, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en estes pàgines web i, per tant, no elaborada per la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV, o no publicada amb el seu nom.

La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seua pàgina web.

La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV no es responsabilitza de l'ús que els menors facen de la web. La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV no és responsable que els continguts de la web puguen ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una ferramenta com a Internet i acompanyar els menors en les seues sessions.

Confidencialitat de les dades

La Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels seus usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.

D'acord amb el que establix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Conselleria d'Infraestructures i Transport/Càtedra Demetrio Ribes UVEG-FGV es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzathi , hagut compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En conseqüència:

  • Les dades arreplegades per mitjà de formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari òmpliga.
  • No se cediran a tercers ni es vendran o compartiran les dades dels usuaris.
  • No es contactarà amb cap usuari, llevat que siga estrictament necessari per al servici requerit.
  • Vosté té dret a obtindre la informació de tals dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assistixen, enviant-nos un e-mail.
© 2006 - Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori/Cátedra Demetrio Ribes UV-CHOPVT.
Nota Legal